/ Aktuellt
Normal | Mobilanpassad | Utskriftsvänlig sida

Aktuellt

På denna sida redo­visas aktuella händel­ser och på­gående arbete. Har du åsik­ter om det som händer i fören­ingen, kontakta styrelsen.

Observera att notiserna nedan kan komma att uppdateras efter­hand, därav anges senaste upp­daterings­datum i anslut­ning till varje notis.

För att inte missa viktig informa­tion som publi­ceras på hem­sidan kan du prenume­rera på vårt nyhets­brev. Skicka ett mail till info och skriv "Anmälan Nyhetsbrev" i ämnes­raden. Då får du mail när det finns ny information av vikt på hemsidan, t.ex. när ett nytt protokoll finns tillgängligt. (Avanmälan görs genom ett mail till samma adress.)

Protokoll från styrelsemötet 2021-09-20

(uppdaterad 2021-10-13)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2021-09-20 på protokollsidan.

Information angående uppgradering av elen i garagen

(uppdaterad 2021-09-26)

Projektet med uppgradering av elen i garagen är försenat beroende på att vi ännu inte fått vår ansökan om statsbidrag beviljad, på grund av lång handläggningstid hos Naturvårdsverket. Vi ser ingen anledning att tro att vår ansökan inte kommer att beviljas, men vi måste ändå invänta det formella beskedet innan vi kan påbörja arbetet.

Vi hoppas och tror att ett beslut kommer inom några veckor, varefter arbetet kan att inledas. Tidplanen kommer att läggas ut på hemsidan så snart planeringen är fastställd.

Cirka en vecka innan arbetet påbörjas kommer vi, genom anslag på garagen, uppmärksamma innehavarna om de åtgärder som måste vidtas för att bereda entreprenören tillgång till garagen (se också skriftlig information som tidigare lämnats till samtliga boenden inom området). Frågor skickas till samfällighetens ordförande (se kontaktuppgifter på kontaktsidan).

Nästa styrelsemöte 25:e oktober

(uppdaterad 2021-09-20)

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 25:e oktober kl 18:30.

Justerat protokoll från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-07-06)

Det justerade protokollet från föreningsstämman angående elbilsladdning som hölls 8/6, ajournerades för omröstning och återupptogs 15/6, finns nu tillgängligt på protokollsidan.

Resultat från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-06-15)

Resultatet av stämmans omröstning bifaller förslaget att, under förutsättning att statsbidrag erhålls:

108 av de 139 röstberättigade röstade, varav:

Presentation

Styrelsen kommer nu omgående att söka bidrag för projektet hos Naturvårdsverket.

Preliminärt protokoll från extra föreningsstämman om elbilsladdning

(uppdaterad 2021-06-11)

Ett preliminärt protokoll från föreningsstämman som hölls på stora lekplatsen i tisdags kväll finns nu tillgängligt på protokollsidan. Röstningen avslutas på söndag 13/6.

Stämman återupptas, på stora lekplatsen, den 15/6 kl 18:30 då resultatet av röstningen kommer att redovisas och fastställas.

Extra föreningsstämma genomförd - röstning pågår nu till söndag

(uppdaterad 2021-06-08)

Vi tackar för den goda uppslutningen vid kvällens extrastämma och riktar ett särskilt tack till arbetsgruppen som utfört ett gediget arbete med att förbereda förslaget och upphandlingen som vi nu alla får ta ställning till.

Stämman är nu ajournerad och röstning går till enligt anvisningarna i kallelsen till stämman, se inlägg nedan från 22/5. Stämman avgör genom majoritetsbeslut, d.v.s. det förslag som får flest röster (ja/nej) gäller för samtliga medlemmar. En utebliven röst är därmed en röst på majoriteten, så se till att ni gör er röst hörd!

Röstning pågår fram till söndag 13/6 och redovisas tisdagen den 15/6, återigen vid stora lekplatsen kl 18:30. Efter mötet kommer resultatet även att läggas ut här på hemsidan.

För er som ännu inte tagit ställning påminner vi om att det finns många bra frågor att ta del av under Frågor & Svar.

Presentation Presentation Effektillgänglighet Presentation

Klicka på bilderna ovan för att visa dem i full storlek.

Stöld i garage

(uppdaterad 2021-05-27)

Under gårdagen stals vinterdäck ur ett garage på Långgatan. Kontrollera gärna era garage och polisanmäl om ni blivit av med något.

Frågor inför extrastämman

(uppdaterad 2021-05-24)

I den takt det inkommer skriftliga frågor inför extrastämman, om uppgradering av elnät och installation av laddboxar, lägger vi ut svaren på dessa under Frågor & Svar.

Frågor skickas till föreningens ordförande på mailadressen ordförande.

Extra föreningsstämma 8:e juni

(uppdaterad 2021-05-22)

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för att besluta om uppgradering av elnät och installation av laddboxar i villaägarnas garage.

Stämman kommer att inledas tisdagen den 8 juni kl 18:30 för information och presentation av beslutsunderlag. Stämman ajourneras därefter, för att genomföra omröstning via skriftlig enkät.

Ett majoritetsbeslut för förslaget innebär att samtliga villaägare delar på installationskostnaderna, som efter statligt bidrag innebär en extra uttaxering på upp till 20 000 kr per villaägare.

Stämman är tänkt att ske fysiskt utomhus vid stora lekplatsen, men kan komma att skifta till en digital stämma om så krävs med tanke på rådande pandemi och restriktioner eller otjänlig väderlek. Information om detta kommer i så fall att läggas upp här på hemsidan.

Stämman återupptas igen tisdagen den 15 juni kl 18:30, där resultatet av omröstningen fastställs och offentliggörs.

Se kallelse och föredragningslista samt bilagor nedan (delas även ut i villaägarnas brevlådor):

/ Styrelsen, 2021-05-22

Protokoll från konstituerande styrelsemöte

(uppdaterad 2021-05-20)

Nu finns protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls direkt efter avslutningen av den ordinarie stämman 2021-05-11 på protokollsidan.

Protokoll från den årliga föreningsstämman

(uppdaterad 2021-05-20)

Protokollet från den årliga föreningsstämman, med resultatet från den skriftliga omröstningen, finns nu på protokollsidan.

Beslutsenkät och preliminärt protokoll från föreningsstämman

(uppdaterad 2021-05-03)

Ett preliminärt protokoll från föreningsstämman som hölls i torsdags kväll finns nu tillgängligt på protokollsidan. Vi väljer att lägga ut det redan nu, trots att det ännu inte blivit ordentligt justerat, så att även de som inte närvarade vid mötet kan ta del av vad som presenterades och diskuterades innan ni röstar.

Alla medlemmar har fått en beslutsenkät i sina brevlådor, som vi uppmanar er att ta del av och att rösta genom att följa anvisningarna. Vi hoppas att ni gör er röst hörd och hjälper föreningen att på detta sätt genomföra en Coronasäker stämma.

Stämman återupptas, i digital form, den 11/5 kl 18:30 då resultatet av röstningen kommer att redovisas och fastställas. Samma möteslänk som till första mötet gäller även för detta möte och den finns i dokumentet "Kallelse och föredragningslista" bland bilagorna till föreningsstämman nedan.

/ Styrelsen, 2021-05-03

Konstituerande styrelsemöte

(uppdaterad 2021-04-26)

Konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i direkt anslutning till stämmans återupptagande den 11/5. Vänligen notera att detta har ändrats sedan protokollet från föregående styrelsemöte skrevs, då vi behöver få den nya styrelsen konstituerad så snart som möjligt.

Föreningens ordförande avgår

(uppdaterad 2021-04-26)

Föreningens ordförande Gabor Lorant meddelade idag att han avgår på egen begäran, med omedelbar verkan. Vice ordförande Kristian Gjessing blir därmed tillförordnad ordförande, till dess att en ny ordförande väljs vid föreningsstämman.

Vi tackar Gabor för hans insatser i styrelsen under tre år, varav de senaste två som ordförande i föreningen.

Välkomna på föreningsstämma 29:e april

(uppdaterad 2021-04-11)

I år kommer föreningsstämman ske digitalt på distans med hänseende till Covid-19, rådande smittorisk, rekommendationer och restriktioner. Kallelsen till stämman delas ut i brevlådorna och återfinns även nedan.

Stämman kommer att inledas den 29/4 kl 18:30 där information och beslutsunderlag presenteras. Stämman ajourneras därefter, för att genomföra omröstning av beslut via skriftlig enkät.

Stämman återupptas därefter igen den 11/5 kl 18:30, där resultatet av beslutsomröstningarna fastställs och offentliggörs. Se bifogade dokument med mer information.

Se information om stämman, kallelse och föredragningslista med bilagor nedan:

/ Styrelsen, 2021-04-11

Föreningsstämma

(uppdaterad 2021-03-30)

Föreningsstämman kommer i år att hållas i digital form. Mötet kommer dock att ajourneras efter att all information getts, för att beslutsomröstning ska kunna ske skriftligen, innan mötes återupptas igen.

Preliminärt datum för stämmans inledning är torsdagen den 29/4, för att återupptas igen tisdagen den 11/5 efter insamlande av skriftliga röster. Mer information kommer framöver.

Garageregler

(uppdaterad 2021-03-30)

Besiktning av våra garage har genomförts. En del garage gick dock inte att komma in i med huvudnyckeln. De boende som berörs kommer att få en lapp i brevlådan med instruktioner och kontaktuppgifter för att tillhandahålla tillträde till sitt garage för besiktning.

Några garage innehöll föremål, installationer eller verksamhet som inte är förenliga med föreningens regler. Ni som berörs här kommer att meddelas skriftligen och få en viss tid på er att återställa garaget i tillåtet skick. I annat fall kommer samfälligheten att göra det åt er och debitera er för arbetet. Reglerna finns att läsa på sidan om samfällighetens Trafik- och ordningsregler.

Vi listar garagereglerna här också för säkerhets skull:

För AB Stångå­stadens och dess hyres­gäster gäller de regler som finns i gällande hyres­avtal.

För småhus­ägarna gäller i princip samma ordnings­regler, men på grund av småhus­ägarens delägande i samfälligheten får dessa regler följande tillämpning:

  1. Småhus­ägaren är ansvarig för all skada på garage och på däri förvarade fordon med tillbehör och reserv­delar om denna skada uppstått genom hans vållande eller någon som gått hans ärenden.
  2. Samfällighets­föreningen är inte ersättnings­skyldig för eventuell uppkommen skada på småhus­ägarens fordon med tillbehör och reserv­delar eller för stöld därav.
  3. Verkstads­arbeten eller större reparationer får inte utföras i garaget, ej heller biltvätt. Garage­port skall hållas stängd när garaget lämnas.
  4. Förbättring av garage, exempelvis uppsättning av isolering, innerväggar-tak, el­installationer etc får inte utföras utan att först inhämta styrelsens godkännande. Detta på grund av brand­försäkrings­villkor.
  5. Endast anslutning av motor­värmare (s k dopp­värmare) är tillåten. Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger tillåta större el­installation. Elnäten är av kostnads­skäl inte dimensionerade för stor el­förbrukning.

Information från arbetsgruppen för uppgradering av el i garage och P-platser

(uppdaterad 2021-03-14)

Se lägesrapport från arbetsgruppen i länken nedan.

Information från arbetsgruppen för uppgradering av el i garage och P-platser (PDF)

Stångåstadens grovsopscontainrar

(uppdaterad 2021-03-01)

Stångåstaden ställer då och då ut grovsopsontainrar i området, för att avlasta sina soprum och som en service till sina hyresgäster som har svårt att frakta sitt grovavfall till återvinningscentralen.

Vänligen observera och respektera att dessa containrar är fullt finansierade av Stångåstaden och därmed endast får nyttjas av Stångåstadens hyresgäster.

Besiktning av elinstallationer och belysning på alla garage inom samfälligheten Vidingsjö IX

(uppdaterad 2021-02-23)

Våra elinstallationer i och utanpå garagen är nu ca 45 år gamla. Som förberedelse för en eventuell uppgradering av elen i garagen och en eventuell uppsättning av laddstolpar, för möjlighet till laddning av elbilar, måste elinstallationerna i garagen besiktigas.

En elektriker kommer att öppna samtliga garage med en huvudnyckel. Elektrikern kommer att rapportera till samfällighetens styrelse om upptäckta trasiga lampor, ledningar och kontakter. Även felaktiga installationer och felaktigt användande av garagen kommer att rapporteras.

Besiktningen kommer att genomföras under de närmaste veckorna. Respektive garageägare kommer inte bli kontaktad före besiktningen.

Kontaktperson för samfällighetens styrelse är Kristin Ljungemyr, se kontaktinformation på kontaktsidan.

Vandalisering på tomt

(uppdaterad 2021-02-10)

En hyresegäst på Grengatan fick blomlådor och brevlåda vandaliserade natten till den 10/2. En mörkklädd person sågs avlägsna sig ifrån platsen i samband med detta.

Uppmärksammar ni ett pågående brott, ring 112 för att larma polisen. Uptäcker ni skadegörelse eller stöld i efterhand, ring 114 14 och polisanmäl, oavsett värdet på det som stulits eller förstörts, så att polisen uppmärksammas på detta.

Nattens intrång och stölder

(uppdaterad 2021-01-14)

Ett tiotal hushåll inom samfälligheten har hört av sig till styrelsen med rapporter om fotspår i snön inne på tomter från natten till torsdag 14/1 och stulen egendom såsom en cykelvagn och diverse trädgårdsprydnader. Polisen är informerad. Fortsätt att hålla utkik och rapportera händelser, både till polisen och oss.

Vi har fått förfrågan om vi inte kan ordna en sms-lista till alla i området så att vi kan larma varandra effektivt. Det har vi inte för avsikt att göra, utan hänvisar istället exempelvis till Facebookgruppen Grannsamverkan Vidingsjö för detta.

Misstänkt person har observerats inne på tomter under natten

(uppdaterad 2021-01-14)

En person har setts röra sig mellan tomter på Långgatan 131-157 inatt kl 03:40. Personen färdades vidare på cykel med täckt cykelkärra, vilken även senare observerades utanför en annan tomt. Polisen larmades, men personen han avlägsna sig från platsen.

Kontrollera om ni saknar något av värde på era tomter och polisanmäl i så fall. Fortsätt att hålla utkik i området.

EDIT: Efter att nyheten lagts upp har fler personer hört av sig och meddelat att de haft besök på tomten under natten (färska fotspår i snön) och cykelvagnen som sågs var förmodligen stöldgods från en boende som blivit av med en sådan i natt.

Stöld från tomt

(uppdaterad 2021-01-10)

En stöld har skett på tomten till Grengatan 117, där en större gasoltub till en gasolgrill försvunnit någon gång under helgen.

Garageansvarig och fler personer till valberedningen sökes

(uppdaterad 2020-12-19)

Föreningen har för närvarande ingen garageansvarig och vi söker däför någon som kan åta sig denna uppgift. Ansvaret innebär att man sköter lättare underhåll av garagen, såsom smörjning av portar. Det ingår även att avtala tid för årligt underhåll av våra avfuktninsanläggningar och släppa in serviceteknikerna i garagen etc. Ersättning utgår, se arvoden.

Stämman lyckades inte tillsätta en komplett valberedning. Helst vill vi ha tre personer i valberedningen, med representanter från både villaägare och hyresgäster. Just nu har vi Roland Frid i valberedningen och han behöver assistans av flera som kan hjälpa till att säkerställa att vi lyckas tillsätta en styrelse även nästa år.

Hör av er till någon i styrelsen eller valberednigen om ni kan tänka er att hjälpa till med något av dessa uppdrag. Kontaktinformation finns på kontaktsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2020-12-08

(uppdaterad 2020-12-19)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2020-12-08 på protokollsidan.

Information från elbilsgruppen

(uppdaterad 2020-12-13)

Elgbilsgruppen har uppdragits av styrelsen att bereda beslutsunderlag för en eventuell utbyggnad av kapaciteten för laddning av elbilar. I dokumentet nedan informerar gruppen om aktuell status för arbetet.

Information från elbilsgruppen, 2020-12-12 (PDF)

God Jul!

(uppdaterad 2020-12-13)

God Jul.

Gårdsrenovering

(uppdaterad 2020-11-16)

Renoveringen av tre gårdar är nu upphandlad och arbetet beräknas komma igång den 23:e november och pågå i ca fyra veckor.

De berörda gårdarna är:

Protokoll från föreningsstämman 2020-09-17

(uppdaterad 2020-10-01)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2020-09-17 på protokollsidan.

Uppdaterad balans- och resultaträkning

(uppdaterad 2020-09-15)

Efter att våra revisorer påpekat ett fel i balans- och resultaträkningen har detta nu åtgärdats av vår kassör. De felaktiga versionerna har bytts ut mot de rättade, se bilagorna till stämman nedan.

Välkomna på föreningsstämma 17:e september

(uppdaterad 2020-09-15)

Den årliga föreningsstämman hålls torsdagen den 17:e september, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

På grund av coronasituationen är det denna gång möjligt att delta antingen på plats eller via Skype. Föranmälan kommer dock att krävas, oavsett hur ni önskar delta. Detta för att vi ska kunna garantera att stämman kan genomföras säkert och korrekt.

Det är viktigt att ni tar del av informationen i dokumentet nedan, vilket även har delats ut med kallelsen i era brevlådor. Där framgår även hur föranmälan görs:

Se kallelse och föredragningslista med bilagor nedan.

/ Styrelsen, 2020-09-02

Dialog angående motion om "Uppgradering av elnät samt installation av laddare för elbil"

(uppdaterad 2020-09-07)

En skrivelse med kommentarer till informationen i motionen om "Uppgradering av elnät samt installation av laddare för elbil" har inkommit till styrelsen. Denna skrivelse, samt arbetsgruppens bemötande av denna, publiceras nedan i lösenordsskyddade dokument. Likaså två mailväxlingar mellan medlemmar i föreningen och kommunlantmäteriet, vilka hänvisas till i skrivelsen. Dessa texter publiceras här i lösenordsskyddade dokument, med tillstånd från de inblandade medlemmarna.

Anmälan till föreningsstämman 17:e september

(uppdaterad 2020-09-04)

Mailadressen för att föranmäla sig till föreningsstämman blev dessvärre fel i infor­mat­ions­doku­mentet i föregående inlägg. Detta har nu rättats till och dokumentet uppdaterats med rätt adress. Mailadressen ska vara sekreterare och inget annat. Se mer information i dokumentet "Viktig information om genomförandet av föreningssstämman 2020" nedan.

Dessutom hade de lösenordsskyddade dokumenten skapats på ett sådant sätt så att de inte gick att skriva ut. Även detta har nu korrigerats.

Enkät om laddning av elbilar

(uppdaterad 2020-07-18)

Elbilsgruppen påminner om enkäten som skickades ut för några veckor sedan, angående önskemål om laddning av elbilar i garage eller via laddstolpar. Se till att göra er röst hörd och lämna in den enligt anvisningarna.

Nu målas staketen på Grengatan

(uppdaterad 2020-07-18)

Våra sommarjobbare Vera, Klara, Sandra, Axel och Erik är i gång med att måla samfällighetens staket på Grengatan. Både arbetstempot och stämningen verkar bra. Bilägare på Grengatan får gärna tänka på att lämna minst 1 meter utrymme mellan bilen och staketet, så att ungdomarna kommer åt med målarpenseln.

Staketmålning

Sommarjobb

(uppdaterad 2020-07-04)

Samfälligheten ska måla staketen vid våra parkeringar på Grengatan. Till detta söker vi 1-2 personer som kan göra jobbet, helst under v 29-30. Inte alla delar av staketen skal målas, det är därför viktigt att du/ni samarbetar med berörda fastighetsägare. Annat lämpligt arbete kan tillkomma.

Anställningen är en timanställning och arbetstiden styrs bland annat av vädret (underlaget måste vara torrt). Samfälligheten köper färg och övrig utrustning inkl skyddsglasögon och handskar (obligatorisk att använda). Upplärning och handledning ges. Lön enligt avtal.

Intresserad? Maila din ansökan snarast till Kristian Gjessing, Kristian Gjessing

Stångåstadens grovsopscontainrar

(uppdaterad 2020-06-23)

Till helgen kommer Stångåstaden att ställa ut två grovsopsontainrar i området.

Vänligen observera och respektera att dessa är fullt finansierade av Stångåstaden och endast får nyttjas av Stångåstadens hyresgäster.

OBS!! Farligt avfall som spillolja, lösningsmedel, färgspill, färgburkar, bekämpningsmedel, frityrolja samt all elektronik ska lämnas till kommunens återvinningsstation och FÅR INTE slängas i grovsopscontainrar.

Uppskjuten stämma och frivillig förskottsinbetalning

(uppdaterad 2020-04-27)

Liksom många andra föreningar har styrelsen beslutat att årets föreningsstämma skjuts upp till efter sommaren. Stadgarna förordar att stämman ska hållas i april, men under rådande extraordinära omständigheter med Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att hålla smittspridningen nere, så väljer styrelsen att frångå detta. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

Nytt preliminärt datum för stämman är torsdagen den 27:e augusti. Kallelse kommer som vanligt att gå ut senast två veckor innan stämman.

Styrelsen kommer be om en frivillig förskottsinbetalning av villaägarna under våren i väntan på stämman då den totala summan för 2020 fastställs. Den frivilliga förskottsinbetalningen kommer ligga på 2 900 kr, dvs samma som tidigare år. Avier kommer att delas ut till villaägarna. Att styrelsen väljer att be om en frivillig inbetalning trots att stämman ännu inte hållits beror på att vi vill kunna fortsätta med tex gårdsrenoveringarna. Denna inbetalning dras givetvis från den summa som stämman sedan beslutar för 2020. De som väljer att inte betala in den frivilliga förskottsinbetalningen kommer i stället få betala hela summan efter att stämman har hållits.

Trevlig sommar!

/Styrelsen

Eldning

(uppdaterad 2020-04-11)

Styrelsen har fått flera frågor om vad det är för regler som gäller för eldning på egen tomt. Samfälligheten har inga särskilda regler för detta, utan det är kommunens regler som gäller.

Kommunen avråder generellt sett från att elda utomhus. Om man ändå eldar måste man visa hänsyn, då man inte får orsaka olägenhet för någon annan. Om skada uppstår till följd av eldningen är man personligen ansvarig.

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-24

(uppdaterad 2020-04-02)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2020-03-24 på protokollsidan.

Stämman skjuts upp till efter sommaren

(uppdaterad 2020-04-23)

Liksom många andra föreningar har styrelsen nu beslutat att årets föreningsstämma skjuts upp till efter sommaren. Stadgarna förordar att stämman ska hållas i april, men under rådande extraordinära omständigheter med Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att hålla smittspridningen nere, så väljer styrelsen att frångå detta. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

Nytt preliminärt datum för stämman är torsdagen den 27:e augusti. Kallelse kommer som vanligt att gå ut senast två veckor innan stämman.

Har ni frågor eller funderingar kring detta är ni som alltid välkomna att höra av er till oss i styrelsen.

Osäkert om stämman kan hållas i april

(uppdaterad 2020-03-17)

Det är i nuläget osäkert om den årliga föreningsstämman kan hållas i april såsom planerat. Stämman ska enligt föreningens stadgar hållas under april månad och är planerad till tis­dagen den 28:e april.

Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens direktiv och om direktiven anger att möten av denna storlek bör undvikas, så skjuter vi upp stämman tills klartecken ges.

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-10

(uppdaterad 2020-03-17)

Nu finns protokollet från det extrainsatta styrelsemötet som hölls 2020-03-10 på protokollsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-25

(uppdaterad 2020-03-08)

Nu finns protokollet och en uppdaterad aktivitetslista från styrelsemötet som hölls 2020-02-25 på protokollsidan.

Föreningsstämma 28:e april

(uppdaterad 2020-03-08)

Den årliga föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 28:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Sekreterare sökes

(uppdaterad 2020-03-02)

Då samfällighetens sekreterare Hanna Sundin bestämt sig för att avgå ur styrelsen vid stämman i april, så söker samfälligheten nu en ny sekreterare.

Kontakta valberedningen om du kan tänka dig att ställa upp, eller vill veta mer om vad uppdraget handlar om. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Nästa styrelsemöte 10:e mars

(uppdaterad 2020-03-08)

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 10:e mars kl 19:00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan. Observera att mötet alltså börjar 30 minuter senare än normalt denna gång.

Vid detta möte fokuserar vi på föreningens ekonomi och förslag till budget för kommande verksamhetsår.


Äldre inlägg >>