Gårdsombud

På varje bostadsgård ska det finnas ett gårds­ombud. Detta uppdrag cirkulerar årligen mellan gårdens boende och påminnelse om detta brukar gå ut på våren/försommaren, efter föreningsstämman. Kom överens med grannen som står på tur och informera sekreteraren om att ni byter. Boende som sitter med i samfällighetens styrelse bör inte samtidigt vara gårdsombud. Bytesblankett (PDF).

Gårds­ombudet ska distribuera styrelse­mötes­protokoll, års­mötes­protokoll samt under­lätta kommunika­tionen mellan styrelsen och gårdens boende. Gårdsombudet ska se till att kommentarer från cirkulationslistorna når styrelsen (exempelvis via mail, telefon, eller en lapp i brevlådan till någon i styrelsen).

Gårds­ombudet ansvarar för att skador och andra olägenheter på gården rapporteras till styrelsen.

Gårds­ombudet ska meddela styrelsen när byte av fastighets­ägare sker på gården. Adress, namn på avflyttad ägare, namn på ny ägare samt inflyttnings­datum ska meddelas skriftligt till styrelsens sekreterare eller ordförande.

Gårds­ombudet ska informera ny fastighetsägare om samfällighetens hemsida samt lösenord till skyddad information på denna. Om ny ägare saknar tillgång till hemsidan ska gårdsombudet se till att samfälligheten överlämnar en aktuell utskrift från hemsidan.

Gårds­ombudet ska inneha gårdsombudspärmen, där protokoll och övrig information från styrelsen sparas i ett år (så att informationen finns lättillgänglig för dem som inte har tillgång till hemsidan). Gammal information sorteras kontinuerligt bort (läs: slängs) av gårds­ombudet.